Sengeløse Vandværk Amba

Sengeløse Vandværk er stiftet 10. december 1908, som et privat interessentselskab, der er ejet af forbrugerne. Fra 1. juli 2015 er selskabsformen ændret til andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

Forsyningsområdet er den østlige del af Sengeløse, hvor 283 forbrugere forsynes med vand. Adresser der forsynes af Sengeløse Vandværk Amba

Boringen på Bondehøjvej blev lukket i 1997, da den var forurenet med pesticider. Siden har Sengeløse Vandværk købt vandet at HTK Forsyning, og videredistribueret dette til forbrugerne.

Kontakt til Sengeløse Vandværk:

Mail: vvk@pc.dk eller

Formand: Jesper Holm, Landsbygaden 58, Sengeløse, tlf. 2442 9936

Kasserer: Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse, tlf. 23 98 12 49

Næstformand: Ejnar Koch, Sognevangen 22, Sengeløse, tlf. 22 48 00 99 (kontakt vedr. igangværende arbejde)

Ledningsnet Sengeløse Vandværk

************************************************************************************

Orientering til vandværkets forbrugere

Som beboere der færdes i Sengeløses bymidte har bemærket, pågår der på Sengeløse
Vandværk Amba`s foranledning, udskiftning og udvidelse af gamle rørledninger i
vejene omkring gadekæret og kirken m.m. De første 2 strækninger er nu udført og vej
og asfalt er retableret.
Det er vanskelige forhold vore entreprenører har at arbejde under på byens smalle
gader, og vi beder derfor om, at biltrafikanterne vil vise hensyn og køre meget
forsigtigt, når arbejderne pågår.
Vi beklager de gener arbejdet måtte have for beboerne og trafikken, der hvor
arbejderne sker, men må samtidig nævne, at det skal ses som et udtryk for rettidig
omhu, da de udskiftede ledninger er meget gamle og udtjente.
Nogle af de udskiftningsklare rørledninger er lagt i jorden tilbage i 1909, og er stærkt
tærede og har haft alt for hyppige og dyre punktvise reparationer, når utætheder har
vist sig.
Da ledningerne i sin tid blev etableret, var der kun de gamle gårde og
bindingsværkshuse i selve landsbyen, som skulle forsynes med vand, med så korte
ledninger som muligt af økonomiske grunde.
Ingen kunne dengang forudse, at byen ville udvikle sig med udstykning af
byggegrunde fra de eksisterende gårde og ejendomme. Disse udstykninger tog ikke
hensyn til, at en eksisterende vandledning krydsede de nye ejendommes areal. Man
sluttede sig bare på ledningen for at få vand.
Det er så vores andels-vandværks problem i dag, at de meget gamle
vandforsyningsledninger kan briste i private haver, hvor de principielt slet ikke må
ligge. Der er fare for, at et tilfældigt brud kan forårsage vandmangel eller vandstop
for et større antal andelshavere i alt for lang tid, før en ny ledning kan etableres med
leverance fra den nærmeste vejs vandledning.
Dette problem har vi i vandværket planlagt at løse for flere år siden, og siden har vi
sparet penge sammen til formålet.
Nye større boligbebyggelser er imidlertid kommet i Sengeløse Vandværks
forsyningsområde, og der er i etaper lagt nye og større ledninger i nogle af vejene, og
samtidigt er der sløjfet gamle utætte og underdimensionerede forsyningsledninger
over private ejendomme.
Det er denne øvelse vi for nuværende færdiggør, så vandværket fremover kan yde en
meget større forsyningssikkerhed og drives med et meget lille vandspild.
Vandværket har afholdt en licitation på det samlede arbejde, som har resulteret i en
kontrakt med Strube VVS ApS i Hedehusene som hovedentreprenør og Gustav
Nielsen A/S som underentreprenør.
Disse firmaer fortsætter ufortrødent med at underbore og trække nye hovedledninger,
men forsinkes lidt p.g.a. at flere stophaner ved grundgrænserne og stikledninger hertil
er tærede og som må udskiftes, for at kvalitets- og fremtidssikre det fælles
jordledningsanlæg.
Vi har tilskrevet de enkelte andelshavere en varslingsskrivelse, hvor vi på forhånd har
kunnet forudse, at det bliver nødvendigt at genere på deres ejendom ved
nedlæggelsen af de gamle ledninger.
I nogle tilfælde får disse andelshavere i henhold til vedtægt og regulativ en privat
udgift til en VVS-etablering af ny jordledning på deres ejendom fra en ny stophane
ved vejskellet og ind til vandmåleren.
Vi i bestyrelsen håber på forståelse for nødvendigheden og generne derved.
Jesper Holm, formand

*************************************************************************************

Generalforsamling i Sengeløse Vandværk Amba 2021
afholdes i henhold til vedtægterne i april måned, men har ikke været afholdt grundet Corona krisen. Næste ordinære generalforsamling afholdes i april 2022. Den sidende bestyrelse vil fungere på normal vis, indtil den ordinære generalforsamling.

Resultatopgørelse 2020 med budget 2021

Statusopgørelse pr. 31. dec. 2020

Takstblad 2021

Referat fra generalforsamling (2019)

******************************************************************************

Du kan tilmelde dig SMS service fra Sengeløse Vandværk, så du bl.a. modtager SMS besked om vandafbrydelser. Det koster ikke noget for dig.

Sådan tilmelder du dig:
SMS “Tilmeld SENGEVAND” til 27 24 71 95

Vandværket sender SMS med oplysning om planlagte vandafbrydelser, og ved akut opståede vandafbrydelser vil der hurtigst muligt udsendes orientering om dette med oplysning om forventet tid for afbrydelsen.

Du kan til enhver tid afmelde SMS tjenesten ved at sende

SMS “Afmeld SENGEVAND” til 27 24 71 95

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

4 kommentarer til Sengeløse Vandværk Amba

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *