SGIF
Hovedbestyrelsen
Jens Bertelsen
Tlf. 4399 8507
 
 
 
Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening (SGIF)

Politik overfor pædofili.

SGIF har vedtaget at gøre en aktiv indsats mod pædofili i idrætsforeningen.

Som en konsekvens vil SGIF fremover forholde sig til og indføre en generel politik omkring pædofili.

Det sker for at skabe åbenhed og tryghed indenfor dette emne, for såvel medlemmer, forældre, trænere og ledere som har tilknytning til afdelingerne.

SGIF ønsker at arbejde seriøst med det ansvar som vore medlemmer kan forvente.

Indførelsen af denne politik signalerer at vi erkender problematikken, vi ønsker at have klare retningslinier og enkle leveregler for effektivt at forebygge seksuelle overgreb.

Mistanker om blufærdighedskrænkelse, pædofile overgreb eller andre seksuelle krænkelser er et meget følsomt og alvorligt område også i en idrætsforening.

I den aktive kamp mod pædofili formaliseres en kontrolprocedure, som betyder at alle trænere og ledere der beskæftiger sig med børn og unge under 18 år, skal tiltræde en samarbejdsaftale således at SGIF kan søge personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister med intervaller på 2 år.

Alle trænere og ledere – nye som gamle – vil blive checket i Det Centrale Kriminalregister.

Formularen indhentes fra Rigspolitiet tlf. 3324 8888 og det er afdelingsformandens ansvar at alle ledere og trænere checkes.

Ligeledes formaliseres retningslinier og leveregler for godt samvær.

Retningslinier

Hvis mistanke om overgreb opstår skal afdelingens formand altid kontaktes.

Formanden kontakter derefter to udvalgte medlemmer fra Hovedbestyrelsen som sammen drøfter det videre forløb.

Det er her vigtigt at understrege at ingen andre involveres i forløbet og alle er underkastet tavshedspligt.

situationen overvejes grundigt
der søges vejledning hos amtsforeningen eller politiet
den mistænkte orienteres af de to udvalgte Hovedbestyrelsesmedlemmer
stillingtagen til om foreningen kan fortsætte samarbejdet med den pågældende
stillingtagen til politianmeldelse
Hvis overgreb har fundet sted skal det omgående politianmeldes.

barnets forældre orienteres
opsig samarbejdet med den anmeldte
undgå panik – søg støtte og vejledning hos amtsforeningen
information til foreningens øvrige medlemmer og forældre
overvej forholdet til pressen
Forebyggelse i SGIF

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn inden for idrætten handler først og fremmest om udviklingen af et foreningsliv, hvor fællesskabet også omfatter børnenes forældre. Og om udvikling af et foreningsliv, hvor trænere og ledere griber ind over for enhver form for personlige overgreb.

Inden sæsonstart afholdes der træner/ instruktørmøder og forældremøder.
SGIF undersøger sine trænere / attester / samtaler.
Definerede samværsregler / adfærdsregler
Aftale om hvor man som forældre / barn / leder henvender sig, hvis der er problemer
Beredskabsplan for hvad man gør, hvis en kritisk situation opstår.
Samværsregler

I SGIF taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe.
Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum – heller ikke som forældre.
På ture med overnatning er der altid mindst to trænere eller ledere med.
Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn.
Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.
Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt – dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.
Forældre skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv – de kender børnene bedst og vil hurtigere opdage hvis barnet mistrives.
Alle har pligt til at gå til bestyrelsen hvis de fornemmer at der er noget galt.
På det overordnede plan skal SGIF udvise åbenhed og udsende signal om, at man altid kan komme til afdelingsformanden samt Hovedbestyrelsen, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.
Serviceloven

Den der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Straffeloven

Forhold til børn og unge – �222: Den, som har samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 6 år. Stk.2: Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 10 år.

Træner- og skolelærerparagraffen

�223:Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk.2: Med samme straf anses den, der under groft misbrug af en på samme alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Du kan læse mere på http://www.dgi.dk/paedofili

Samt på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk

Kontaktpersoner Formand Jens Bertelsen tlf. 4399 8507

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer