Andelsselskabet Katrineberg Vandværk

Andelsselskabet Katrineberg Vandværk er et alment vandværk, som forsyner 11 forbrugere på Birkevej og Birkevangen i Sengeløse.

Vedlægter for Katrineberg Vandværk

Kontakt til Katrineberg Vandværk: 

Formand/kasserer Iben Le Nech Markussen

Revisor Kaj Lykke Christensen vvk@pc.dk tlf. 23981249

********************************************************************************

Lidt/meget nyt fra vandværket.

Høje-Taastrup Kommune var på tilsyn i vores vandværk mandag den 2. marts 2020,
hvor vandværket var repræsenteret ved formanden Iben Lech Markussen,
bestyrelsesmedlem Rasmus Teglbjærg, og undertegnede.
Af den fremsendte tilsynsrapport var der generel tilfredshed med vandværket.
Dog gjorde man opmærksom på, at vandværket er forpligtiget til at have en
hjemmeside med information om kontaktoplysninger, vandkvalitet og evt.
overskridelser, som skal opdateres mindst en gang om året.
Bestyrelsen arbejder på dette. Se tilsynsrapport og notat her:

Tilsynsrapport for Katrineberg Vandværk 2020

Tilsynsnotat for Katrineberg Vandværk

EUROFINS A/S har mandag den 30. marts 2020 foretaget lovpligtig prøveanalyse
af henholdsvis grundvandet (råvand) og boringskontrol, samt af drikkevandet på
ledningsnettet. Jeg er ikke den store kemiker, så jeg skal ikke gøre mig klog på
analyserne, men det må være tilfredsstillende, da der ikke er røde tal eller bemærkninger.
Se analyserapporterne her.

Analyserapport 29.03.2022

BORINGSKONROL MAR 2020

LEDNINGSNETKONTROL MAR 2020

Bestyrelsen har besluttet, at vores Generalforsamling i Vandværket aflyses i 2020 pga. Corona.
Der skulle jo ifølge vedtægterne afholdes ordinær generalforsamling i sidste halvdel af maj.

TAKSTBLAD 2019 (fortsat gældende)

Resultatopgørelse 2021

Statusopgørelse 2021

Generalforsamling 2019

Formandens beretning 2019

Referat Generalforsamlingen 2019

********************************************************************************

Dispensation for forhøjet indhold af DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk

Teknik- og Miljøcenteret i Høje-Taastrup Kommune v/civilingeniør Lene Bagh har fremsendt
udkast til dispensation til forhøjet DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk til vandværkets
formand Iben le Nech Markussen.

Dette skyldtes, at der i prøver udtaget fra vandværket er fundet en for høj koncentration af DMS.
I den anledning har kommunen givet vandværket en dispensation på 3 år på en række vilkår, som kan læses i det vedhæftede.

Det er vigtigt at understrege, at såvel Miljøstyrelsen som Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk IKKE VIL UDGØRE EN SUNDHEDSMÆSSIG RISIKO.

Pga herværende har bestyrelsen afholdt et møde, hvorunder vi diskuterede udkastet til dispensation fra kommunen. Bestyrelsen besluttede herefter, at vi naturligvis løbende får foretaget analyser af vores vand, og at vi vil undersøge, hvad det vil koste evt. at blive tilknyttet en anden vandforsyning.

Toksikologisk vurdering af DMS

Dispensation Katrinebjerg Vandværk DMS i drikkevand